Vážení klienti, s potěšením oznamujeme otevření naší nové pobočky v Ostravě-Dubině na adrese Horní 300/77. Přijďte nás navštívit a prohlédnout si naše produkty v novém showroomu.Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na setkání! Pro jakékoliv dotazy nás neváhejte kontaktovat od pondělí do pátku, v čase 8:30–18:00, na čísle +420 737 500 750. Jsme tu pro vás! DNES 24.5.2024 OD 15:00 ZAVŘENO Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ

Obchodní podmínky

 Všeobecné obchodní podmínky

Eco Vehicle s.r.o.

I.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) společností:

 

Eco Vehicle s.r.o., IČ: 083 36 491

sídlo: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 317216

 

Provozovna:

ECO VEHICLE SHOWROOM SERVIS

Adresa: 28.října 886/249, 709 00, Ostrava – Mariánské Hory

IČ provozovny: 1013903994

 

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 606 176 710 (Libor Strnad)

Email: info@ecovehicle.cz

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti Eco Vehicle s.r.o. jako prodávajícího (dále jen „prodávající“) a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání jako spotřebitel (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.ecovehicle.shop (dále jen „internetový obchod“). Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s prodávajícím považován za podnikatele a neplatí pro něj pravidla platná pro spotřebitele.
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Kupní smlouva a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad kupní smlouvy a obchodních podmínek v českém jazyce.

 

II.INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

 1. Internetový obchod provozovaný společností Eco Vehicle s.r.o. je zaměřený zejména na prodej elektrokoloběžek a doplňkového sortimentu pro elektrokoloběžky.
 2. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech daní (např. daně z přidané hodnoty) i bez DPH (např. zboží v sekci Bazar), všech poplatků stanovených zákonem, kromě nákladů na doručení a balení zboží, příp. dalších nákladů, které se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije
 4. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 5. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 6. Kupující tímto bere na vědomí, že zboží (elektrokoloběžky) prodávané v internetovém obchodě s přípustnou maximální rychlostí vyšší než 25 km/h a maximálním možným výkonem vyšším než 1 kW jsou z pohledu právních předpisů České republiky považovány za elektrokola – motorová vozidla, pro jejichž provoz na pozemních komunikacích se uplatní příslušné právní předpisy České republiky, kdy zejména platí, že tyto elektrokoloběžky nelze provozovat na pozemních komunikacích určených výhradně pro jízdní kola – nemotorová vozidla, tj. cyklostezky apod.

 

III.OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy).
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti:
  1. zboží a jeho počet
  2. volba dopravy
  3. volba platby, resp. úhrady kupní ceny
  4. identifikační údaje kupujícího – jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo
  5. doručovací adresa (ulice, číslo popisné, město a PSČ)
  6. souhlas kupujícího s těmito obchodními podmínkami a Podmínkami ochrany osobních údajů
  7. případně další informace uvedené v objednávce.
 2. Před realizací objednávky je kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dodání a balení tohoto zboží.
 3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky:
 5. a) zašle emailem na emailovou adresu kupujícího uvedenou v čl. III. odst.3 písm. d) těchto obchodních podmínek potvrzení o obdržení a přijetí objednávky. Přílohou potvrzení je aktuální znění těchto obchodních podmínek. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. To neplatí v případě, že kupující zvolí jako možnost uhradit zboží v hotovosti při převzetí v provozovně. V takovém případě prodávající přijetím objednávky pouze potvrzuje, že zboží je pro kupujícího připraveno v provozovně k vyzvednutí po dobu 5 pracovních dní ode dne doručení přijetí objednávky kupujícímu, pokud není v potvrzení uvedena lhůta delší. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží kupujícím. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  b) navrhne kupujícímu emailem na emailovou adresu kupujícího uvedenou v čl. III. odst.3 písm. d) těchto obchodních podmínek změnu objednávky v případě, že mu v potvrzení objednávky brání okolnosti ovlivňující některou z náležitostí uvedených kupujícím v objednávce, např. nedostupnost zboží. V tomto případě k uzavření kupní smlouvy dojde pouze za předpokladu a v okamžiku, kdy kupující emailem na emailovou adresu prodávajícího potvrdí prodávajícím navrženou změnu dle předchozí věty. Každá změna nabídky kteroukoliv smluvní stranou se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva bude v takovém případě uzavřena až úplnou akceptací nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou.
  c) odmítne objednávku. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu anebo s osobami, které jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči prodávajícímu nebo v případě, že se zboží stane trvale nedostupným.
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Kupující je rovněž oprávněn vázat prodej zboží na předložení potřebných dokumentů a informací.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle nebo emailu prodávajícího uvedených v těchto obchodních podmínkách.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží kupujícímu nedodat, resp. od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku a to zejména v případě, že webové rozhraní internetového obchodu uvádělo omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno anebo trvale nedostupné. Účinky odstoupení od kupní smlouvy pak nastávají v den, kdy bylo oznámení o odstoupení kupujícímu doručeno na emailovou adresu uvedenou v čl.III. odst.3 písm. d) těchto obchodních podmínek. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy. 

 

 IV.ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když kupující svůj zákaznický účet déle než 3 měsíce nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽI

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.ú. 6146383339/0800, vedený u České Spořitelny, a.s.,
 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány,
 • v hotovosti při osobním odběru zboží v provozovně,
 • na dobírku.

            Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupující je povinen uhradit kupní cenu řádně a včas.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě platby kartou prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupující povinen zadat platbu společně s uvedením variabilního symbolu platby a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající může s ohledem na typ zboží požadovat úhradu zálohy od kupujícího, jejíž výši oznámí kupujícímu předem po vložení zboží do košíku. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu zálohu na kupní cenu v dohodnuté výši, a to buď (i) v hotovosti k rukám prodávajícího, nebo (ii) bezhotovostním převodem nejpozději do 5-ti dnů ode dne potvrzení objednávky zboží prodávajícím, nebo (iii) prostřednictvím platební brány v okamžiku zaslání objednávky prodávajícímu. Tato záloha bude započtena oproti kupní ceně. Záloha není úročená. V případě neuhrazení zálohy ve výše uvedených lhůtách se jedná o podstatné porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Nejpozději v den předání zboží je kupující povinen uhradit zbývající část kupní ceny zboží.
 6. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Kupující bere na vědomí, že platební metody se mohou lišit v závislosti na době, na kterou je zboží objednáno – webové rozhraní internetového obchodu vždy nabídne veškeré dostupné platební metody u daného zboží, resp. době, na kterou je zboží objednáno.
 8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 9. V případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude prodávající kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží prodávajícím. Případný rozdíl mezi uhrazenou předběžnou cenou a kupní cenou bude prodávajícím vrácen nebo kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. Prodávající si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání, a to i opakovaně. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž prodávající vycházel v okamžiku předobjednání zboží kupujícím do té míry, že na prodávajícím nebude možné rozumně požadovat, aby byl předobjednávkou vázán, má prodávající právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat kupujícího.
 10. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • doručením na adresu určenou kupujícím v objednávce;
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 1. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. V případě, že si kupující zvolí jako způsob úhrady platbu na dobírku a zboží zaslané na dobírku si nepřevezme, jedná se ze strany kupujícího o porušení kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek. Prodávající je v takovém případě oprávněn požadovat náhradu nákladů spojených s dodáním zboží.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že bylo dodáno v dohodnutém množství a jakosti a že obal zásilky byl neporušen.
 5. Pověří-li kupující převzetím zboží třetí osobu, nenese prodávající odpovědnost za ztrátu či poškození zboží.
 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je kupujícímu zaslán v elektronické podobě na jeho e-mailovou adresu nebo společně s dodávaným zbožím.
 7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 8. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 9. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 10. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány

 

VI.PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující je povinen:
  a) Bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o všech změnách a skutečnostech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na plnění povinností kupujícího vůči prodávajícímu, případně dále na právní postavení kupujícího.
  b) řídit se instrukcemi prodávajícího na skladování a nakládání se zbožím.
 2. Kupující souhlasí s tím, aby mu prodávající poskytoval informace sdělované spotřebiteli při uzavírání smluv mimo obchodní prostory podnikatele na svých internetových stránkách.
 3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu.
 4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní internetového obchodu. Webové rozhraní internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 5. Prodávající neodpovídá za újmu vzniklou kupujícímu především v důsledku mimořádných situací a událostí, které nastaly nezávisle na vůli prodávajícího a které prodávající nepředvídal, nemohl ovlivnit a překonat, zejména důsledky působení vyšší moci, nebo v důsledku rozhodnutí orgánů státní moci. Prodávající rovněž neodpovídá za újmu vzniklou nebo újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti nebo v důsledku přerušení provozu, a tím způsobenou nedostupnost nebo neposkytnutí zboží nebo služeb, o němž kupujícího v přiměřeném předstihu informoval vhodným způsobem. Prodávající neodpovídá kupujícímu za újmu když:
  a) byla způsobena protiprávním jednáním kupujícího nebo třetí osoby,
  b) byla způsobena porušením povinností kupujícího nebo osob jednajících jménem či za kupujícího dle kupní smlouvy,
  c) byla způsobena postupem prodávajícího v souladu s příkazy a žádostmi kupujícího,
  d) byla způsobena jinak než úmyslně nebo z hrubé nedbalosti,
  e) porušení povinnosti prodávajícího bylo způsobeno jednáním kupujícího nebo nedostatkem součinnosti ze strany kupujícího.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo umísťovat na zboží doručované kupujícímu štítek se jménem, příjmením, doručovací adresou a telefonním číslem kupujícího. Všechny tyto údaje jsou nezbytné pro správné doručení doručovatelem. Kupující je povinen pro převzetí zboží tento štítek z obalu odstranit a zlikvidovat takovou formou, aby nemohla být jeho osobní data zneužita. Pokud kupující zvolí likvidaci obalu bez znehodnocení štítku – odhození do sběrných surovin, nenese prodávající odpovědnost za únik osobních dat.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů:
 • ode dne převzetí zboží;
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí;
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího nebo emailem na emailovou adresu info@ecovehicle.cz před uplynutím příslušné lhůty. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který může, avšak nemusí, kupující použít je zde. Odstoupením se kupní smlouva od počátku ruší.
 2. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího;
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů;
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy; a
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží a veškeré předměty poskytnuté kupujícímu v souvislosti s dodávkou zboží (zaslat nebo předat na adrese provozovny prodávajícího – ECO VEHICLE SHOWROOM, Adresa: 28.října 886/249, 709 00 Ostrava – Mariánské hory) do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu, přičemž lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 5000 Kč. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení prodávajícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků, které sdělí prodávajícímu v případě, že není možné peněžní prostředky vrátit stejný způsobem, jakým byla provedena platba za objednávku (např. zákazník platil v hotovosti na prodejně nebo kurýrovi, došlo k expiraci platební karty zákazníka a prodávající nemá k dispozici jiné platební údaje kupujícího), či v případě, kdy prodávající na základě vlastního uvážení vyhoví požadavku kupujícího na změnu způsobu vrácení peněžních prostředků.
 3. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Zboží by měl kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VIII.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství zboží, nevztahují se na chybějící zboží ustanovení o vadách.
 2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 4. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 5. Ustanovení uvedená v předchozích odstavcích a ustanovení o záruce za jakost se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 6. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 7. Vyskytne-li se vada ve výše uvedené lhůtě a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • na odstranění vady opravou věci;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • odstoupit od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 1. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 4. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 5. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 6. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 7. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 8. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace stejné vady) nebo pro větší počet vad (alespoň 3 vady současně). V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.
 9. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 10. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Vyskytne-li se u zboží vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat. Současně zboží předá prodávajícímu, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat. Při reklamaci kupující prokáže prodávajícímu původ zboží předložením faktury či akceptované objednávky. Není-li kupující schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.
 11. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího písemně poštou, emailem na adresu info@ecovehicle.cz nebo osobně na adrese provozovny ECOVEHICLE SHOWROOM, Adresa: 28.října 886/249, 709 00 Ostrava – Mariánské hory, a to bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatku. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 12. Při uplatnění reklamace lze využít Reklamační formulář dostupný zde. V písemné reklamaci kupující zejména uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na vyřízení reklamace.
 13. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 14. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 15. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 16. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců pouze u prodaného zboží, ale nikoliv u dárků společně se zbožím poskytnutých. U těchto dárků smí kupující uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 17. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li zboží uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu od prodávajícího spolu s věcí či nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, platí obdobně ustanovení výše pro uplatnění práva z vadného plnění.
 18. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 19. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, po této době je prodávající oprávněn účtovat si skladné ve výši 50,- Kč za každý započatý den. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
 20. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravovat reklamační řád prodávajícího.

 

 IX. DORUČOVÁNÍ

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

X.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu s Pravidly ochrany osobních údajů prodávajícího, které jsou dostupné na webových stránkách ecovehicle.shop a ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Pravidla ochrany osobních údajů taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat. Tento dokument tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupující je povinen se s tímto dokumentem seznámit před uzavřením kupní smlouvy.
 2. V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že:

-  zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy,

- zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti,

- přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů.

 1. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém zákaznickém účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 3. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí.
 4. Kupující prohlašuje, že před zasláním objednávky obdržel Pravidla ochrany osobních údajů ve společnosti Eco Vehicle s.r.o. a seznámil se s nimi, včetně poučení o jeho právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany prodávajícího. Kupující rovněž prohlašuje, že byl informován, že aktuální znění Pravidel ochrany osobních údajů může kdykoli získat na internetových stránkách prodávajícího.
 5. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 


XI. ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Kupující i prodávající vynaloží maximální úsilí k tomu, aby jakékoli sporné záležitosti vyřešili smírnou cestou, s přihlédnutím k oprávněným zájmům kupujícího i prodávajícího. Není-li mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuto jinak, jsou k řešení sporů příslušné soudy České republiky.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Tím není dotčeno právo kterékoliv ze smluvních stran obrátit se na soud.
 1. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on- line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Právní vztahy vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím se řídí právním řádem České republiky, není-li dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn započíst splatnou peněžitou pohledávku prodávajícího za kupujícím proti jakékoli peněžité pohledávce kupujícího za prodávajícím bez ohledu na měnu pohledávky a právní vztah, ze kterého vyplývá. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn započíst své pohledávky i proti takovým pohledávkám kupujícího, které nejsou dosud splatné, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí. Kupující není bez výslovného souhlasu prodávajícího oprávněn započíst jakoukoli splatnou peněžitou pohledávku kupujícího za prodávajícím proti jakékoli peněžité pohledávce prodávajícího za kupujícím bez ohledu na měnu pohledávky, splatnost a právní vztah, ze kterého vyplývá.
 7. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn postoupit kupní smlouvu na třetí osobu.
 8. Bude-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek nebo jeho kterákoliv část shledáno neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nemá taková skutečnost žádný vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. V takovém případě se na právní vztahy, na něž dopadalo nebo mělo dopadat takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení OP, použijí ta ustanovení příslušných právních předpisů, která nejvýstižněji odpovídají úmyslu stran vyplývajícímu z takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení obchodních podmínek.
 9. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Prodávající na žádost zašle kupujícímu detaily kupní smlouvy.
 10. Prodávající je oprávněn jednostranným úkonem měnit tyto obchodní podmínky. Změna je účinná ode dne zveřejnění nových obchodních podmínek na webových stránkách ecovehicle.shop. Objednávky učiněné přede dnem účinnosti nových obchodních podmínek se řídí původními obchodními podmínkami.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.8.2022 a nahrazují obchodní podmínky účinné od 1.9.2020.