| Pro jakékoliv dotazy nás neváhejte kontaktovat od pondělí do pátku, v čase 8:30–18:00, na čísle +420 737 500 750. Jsme tu pro vás!

Podmínky ochrany osobních údaju

Zásady ochrany osobních údajů

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tímto dokumentem je inno prohláení o zpracování osobních údajpodle Naízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochranfyzickch osob v souvislosti se zpracováním osobních údaja o volném pohybu tchto údaja o zruení smrnice 95/46/ES (obecné naízení o ochranosobních údaj) (dále jen „Naízení“).

 2. Správcem osobních údajpodle l. 4 bod 7 Naízení je spolenost :

  Eco Vehicle s.r.o,

  se sídlem Revoluní 1082/8, Nové Msto, 110 00 Praha 1, I: 083 36 491,
  zapsaná v obchodním rejst
  íku vedeném Mstskm soudem v Praze, sp. zn. C 317216

  (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou :

 1. Osobními údaji se rozumí vekeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osob; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze pímo i nepímo identifikovat, zejména odkazem na uritidentifikátor, napíklad jméno, identifikaní íslo, lokaní údaje, síovidentifikátor nebo na jeden i více zvlátních prvkfyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo spoleenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údaj.

  II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 3. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základplnní Vaí objednávky:

  jméno a píjmení e-mailová adresa potovní adresa telefon

  bankovní úet IP adresa

  zpracovává Vae identifikaní a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnni

 4. Správce smlouvy.

 5. Správce v žádném případě nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu. Správce nevyužívá technické, ani jiné prostředky a technologie, kterými by docházelo k nadměrnému zásahu do soukromí subjektů údajů.

  III.PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajje :

  plnní smlouvy mezi Vámi a správcem podle l. 6 odst. 1 písm. b) Naízení,

  splnní právních povinností správce podle l. 6 odst. 1 písm. c) Naízení, a to konkrétnzejména splnní povinností uloench správci obecnzávaznmi pedpisy jako nap. zákonem o dani z pidané hodnoty, zákonem o daních z píjmzákonem o úetnictví apod.,

  oprávnnzájem správce na poskytování pímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdlení a newsletter) podle l. 6 odst. 1 písm. f) Naízení,

  Samostatnm právním základem pro zpracování osobních údajje Vásouhlas se zpracováním pro úely poskytování pímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdlení a newsletter) podle l. 6 odst. 1 písm. a) Naízení ve spojení s § 7 odst. 2 zákona . 480/2004 Sb., o nkterch slubách informaní spolenosti v pípad, e nedolo k objednávce zboí nebo sluby.

 2. elem zpracování osobních údajje :

  vyízení Vaí objednávky a vkon práv a povinností vyplvajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; pi objednávce jsou vyadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajje nutnm poadavkem pro uzavení a plnní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajnení moné smlouvu uzavít i jí ze strany správce plnit,

  plnní právních povinností správce podle obecnzávaznch právních pedpis,

  zasílání obchodních sdlení, newslettera dalí marketingové aktivity.

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu l. 22 Naízení.

  IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 4. Správce uchovává osobní údaje :

  po dobu nezbytnou k vkonu práv a povinností vyplvajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatování nárokz tchto smluvních vztah(minimálnpo dobu 1 let od ukonení smluvního vztahu) a dále po dobu, kterou správci obecně závazné právní předpisy (zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů apod.) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajsprávce osobní údaje vymae.

  V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

 2. Správce může pedávat osobní údaje tetím osobám podílejícím se na zpracování a doruení objednávky. Píjemci osobních údajjsou osoby :

  podílející se na dodání zboí/realizaci plateb na základsmlouvy,

  zajišťující sluby provozování e-shopu (wix.com) a dalí sluby v souvislosti s provozováním e-shopu,

  zajišťující marketingové sluby.

 3. Píjemci Vaich osobních údajzpracovávanch za úelem plnní povinností vyplvajících z právních pedpismůžou bt dále orgány finanní správy i jiné písluné úady v pípadech, kdy to tak správci ukládají obecnzávazné právní pedpisy.

 4. Správce může pedat osobní údaje tetím osobám, které poskytují sluby, prostednictvím kterch Vám budou zasílány e-mailové zprávy.

 5. Správce nemá v úmyslu pedat osobní údaje do tetí zem(do zemmimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  VI. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 6. Zpracování osobních údajje provádno správcem, osobní údaje vak pro nj mohou zpracovávat i dalí zpracovatelé, zejména poskytovatel zpracovatelskch softwar, slueb a aplikací, ktermi mohou bt následující subjekty :

  poskytovatel zajišťující sluby provozování e-shopu – wix.com (viz https:// cs.wix.com/about/privacy );

  pípadndalí poskytovatelé zpracovatelskch softwar, slueb a aplikací, které vak v souasné dobsprávce nevyuívá.

  VII. VAŠE PRÁVA

 7. Nemáte povinnost správci osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajje vak nutnm poadavkem pro uzavení a plnní smlouvy, pop. zasílání obchodních sdlení nebo newsletteru a bez poskytnutí osobních údajnení moné smlouvu uzavít i ji ze strany správce splnit.

 
 

7. Správce tímto informuje vechny subjekty údaj, kterch se to může tkat, e za podmínek stanovench v Naízení mají :

právo na pístup ke svm osobním údajm dle l. 15 Naízení, právo opravu osobních údajdle l. 16 Naízení, popípadomezení zpracování dle l. 18 Naízení, právo na vmaz osobních údajdle l. 17 Naízení, právo vznést námitku proti zpracování dle l. 21 Naízení, právo na penositelnost údajdle l. 20 Naízení a právo odvolat souhlas se zpracováním písemnna potovní adresu správce, elektronicky na e-mail správce (info@ecovehicle.cz) nebo telefonicky mna ísle +420 606 176 710.

 1. Dále máte právo podat stínost u Úadu pro ochranu osobních údajv pípad, e se domníváte, e bylo porueno Vae právo na ochranu osobních údaj, pípadnse obrátit na soud.

 2. Stínost je mono podat u dozorového orgánu, tj. Úadu pro ochranu osobních údaj, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

web: www.uoou.cz, email: posta@uoou.cz,

návod naleznete zde: https://www.uoou.cz/chci-podat-stiznost-na-spravce-nebo-zpracovatele/ ds-4454/p1=4454

VIII.
PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce prohlauje, e pijal vekerá vhodná technická a organizaní opatení k zabezpeení osobních údaj.

 2. Správce pijal technická opatení k zabezpeení datovch úloišť a úloišť osobních údajv listinné podob, zejména antivirovou ochranu, zálohou dat a ifrováním datového úloit.

 3. Správce prohlauje, e k osobním údajm mají pístup pouze jím pověřené osoby.

  IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 4. Odesláním objednávky prostednictvím webového rozhraní umístného na webové adrese www.ecovehicle.cz potvrzujete, e jste seznámen/a s tmito zásadami ochrany osobních údaja e je v celém rozsahu pijímáte.

 5. S tmito zásadami ochrany osobních údajrovněž souhlasíte zakrtnutím souhlasu prostednictvím internetového formuláe. Zakrtnutím souhlasu potvrzujete, e jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údaja e je v celém rozsahu pijímáte.

 6. Správce je oprávnn kdykoliv tyto zásady ochrany osobních údajzmnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajzveejní na svch internetovch stránkách (www.ecovehicle.cz) a zároveň Vám zašle novou verzi těchto zásad na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto Zásady ochrany osobních údajnabvají úinnosti dnem 1.9.2020.