Obchodní podmínky

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

Eco Vehicle s.r.o.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto veobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona . 89/2012 Sb., obanskzákoník (dále jen „občanský zákoník“) spoleností :

Eco Vehicle s.r.o.,
se sídlem Revolu
ní 1082/8, Nové Msto, 110 00 Praha 1, I: 083 36 491, zapsané

v obchodním rejstíku vedeném Mstskm soudem v Praze podsp. zn. C 317216

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou innost jako spotebitel (dále jen: „kupující“) prostednictvím webového rozhraní umístného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.ecovehicle.shop (dále jen „internetovobchod“).

 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou souástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvmají pednost ped ustanoveními tchto obchodních podmínek.

 3. Kupní smlouva a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

II.INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

 1. Internetovobchod provozovanspoleností Eco Vehicle s.r.o. je zaměřenzejména na prodej elektrokoloběžek a doplkového sortimentu pro elektrokoloběžky.

 2. Informace o zboí, vetnuvedení cen jednotlivého zboí a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboí v katalogu internetového obchodu. Ceny zboí jsou uvedeny vetndanz pidané hodnoty, vech souvisejících poplatka nákladza vrácení zboí, jestlie toto zboí ze své podstaty nemůže bt vráceno obvyklou potovní cestou. Ceny zboí zstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchod. Toto ustanovení nevyluuje sjednání kupní smlouvy za individuálnsjednanch podmínek.

 3. Vekerá prezentace zboí umístná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavít kupní smlouvu ohledntohoto zboí. Ustanovení § 1732 odst. 2 obanského zákoníku se nepouije

 
 1. V internetovém obchodjsou zveejnny informace o nákladech spojench s balením a dodáním zboí.

 2. Pípadné slevy z kupní ceny zboí nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 3. Kupující tímto bere na vdomí, e zboí (elektrokoloběžky) prodávané v internetovém obchods pípustnou maximální rychlostí vyšší ne25 km/h a maximálním monm vkonem vyšším ne1 kW jsou z pohledu právních pedpisů České republiky povaovány za elektrokola – motorová vozidla, pro jejichprovoz na pozemních komunikacích se uplatní písluné právní pedpisy eské republiky, kdy zejména platí, e tyto elektrokoloběžky nelze provozovat na pozemních komunikacích urench vhradnpro jízdní kola – nemotorová vozidla, tj. cyklostezky apod.

  III.OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 4. Kupující souhlasí s pouitím komunikaních prostedkna dálku pi uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu pi pouití komunikaních prostedkna dálku v souvislosti s uzavením kupní smlouvy (náklady na internetové pipojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.

 5. Kupující provádí objednávku zboí tmito zpsoby:

  prostednictvím svého zákaznického útu, provedl-li pedchozí registraci v internetovém obchod,

  vyplnním objednávkového formuláe bez registrace.

 1. Pi zadávání objednávky si kupující vybere zboí, poet kuszboí, zpsob platby a doruení.

 2. Ped odesláním objednávky je kupujícímu umonno kontrolovat a mnit údaje, které do objednávky vloil. Objednávku kupující odele prodávajícímu kliknutím na tlaítko „odeslat objednávku“ Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím povaovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnní vech povinnch údajv objednávkovém formulái a potvrzení kupujícího o tom, e se s tmito obchodními podmínkami seznámil.

 3. Neprodlenpo obdrení objednávky zale prodávající kupujícímu potvrzení o obdrení a pijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující pi objednání zadal. Pílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavena apo pijetí objednávky prodávajícím.

  To neplatí v pípad, e kupující zvolí monost uhradit objednané zboí v hotovosti pi pevzetí v provozovnprodávajícího. V takovém pípad, prodávající pijetím objednávky pouze potvrzuje, e zboí je pro kupujícího pipraveno v provozovnk vyzvednutí po dobu 5 pracovních dní ode dne doruení pijetí objednávky kupujícímu. Kupní smlouva je v takovém pípaduzavena aúplnm zaplacením kupní ceny a pevzetím zboí kupujícím.

  Tímto ustanovením není omezena monost prodávajícího uzavít kupní smlouvu za individuálnsjednanch podmínek.

 
 
 1. V pípad, e nkterz poadavkuvedench v objednávce nemůže prodávající splnit, zale kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozmnnou nabídku. Pozmnná nabídka se povauje za novnávrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém pípaduzavena potvrzením kupujícího o pijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v tchto obchodních podmínkách.

 2. Vechny objednávky pijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zruit objednávku, dokud není kupujícímu dorueno oznámení o pijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zruit objednávku telefonicky na telefonním ísle nebo e-mailu prodávajícího uvedench v tchto obchodních podmínkách.

 3. V pípad, e dolo ke zjevné technické chybna stranprodávajícího pi uvedení ceny zboí v internetovém obchodnebo v prbhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboí za tuto zcela zjevnchybnou cenu ani v pípad, e kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdrení objednávky podle tchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybbez zbyteného odkladu a zale kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozmnnou nabídku. Pozmnná nabídka se povauje za novnávrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém pípaduzavena potvrzením o pijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

  IV. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 4. Na základregistrace kupujícího provedené v internetovém obchodmůže kupující pistupovat do svého zákaznického útu. Ze svého zákaznického útu může kupující provádt objednávání zboí. Kupující může objednávat zboí také bez registrace.

 5. Pi registraci do zákaznického útu a pi objednávání zboí je kupující povinen uvádt správna pravdivvechny údaje. Údaje uvedené v uivatelském útu je kupující pi jakékoliv jejich zmnpovinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém útu a pi objednávání zboí jsou prodávajícím povaovány za správné.

 6. Pístup k zákaznickému útu je zabezpeen uivatelskm jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlenlivost ohledninformací nezbytnch k pístupu do jeho zákaznického útu. Prodávající nenese odpovdnost za pípadné zneuití zákaznického útu tetími osobami.

 7. Kupující není oprávnn umonit vyuívání zákaznického útu tetím osobám.

 8. Prodávající může zruit uivatelsket, a to zejména v pípad, kdykupující svj uivatelsket déle ne3 msíce nevyuívá, i v pípad, kdy kupující poruí své povinnosti z kupní smlouvy nebo tchto obchodních podmínek.

 9. Kupující bere na vdomí, e uivatelsket nemusí bt dostupnnepetrit, a to zejména s ohledem na nutnou údrbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, pop. nutnou údrbu hardwarového a softwarového vybavení tetích osob.

  V.PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽI

 

15. Cenu zboí a pípadné náklady spojené s dodáním zboí dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími zpsoby:

bezhotovostnpevodem na bankovní úet prodávajícího .ú. 750750660/0600, vedenu MONETA Money Bank, a.s.,

bezhotovostnplatební kartou prostednictvím platební brány,

v hotovosti pi osobním odbru zboí v provozovn.

 1. Spolens kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboí ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno vslovnjinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboí.

 2. V pípadplatby v hotovosti je kupní cena splatná pi pevzetí zboí. V pípadbezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnod uzavení kupní smlouvy.

 3. V pípadplatby kartou prostednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynpísluného poskytovatele elektronickch plateb.

 4. V pípadbezhotovostní platby pevodem na úet prodávajícího je kupující povinen zadat platbu spolens uvedením variabilního symbolu platby a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splnn okamikem pipsání písluné ástky na bankovní úet prodávajícího.

 5. Prodávající nepoaduje od kupujícího pedem ádnou zálohu i jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny ped odesláním zboí není zálohou. Prodávající je oprávnn poadovat uhrazení celé kupní ceny jetped odesláním zboí kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 obanského zákoníku se nepouije.

 6. Podle zákona o evidenci treb je prodávající povinen vystavit kupujícímu útenku. Zároveje povinen zaevidovat pijatou trbu u správce danonline, v pípadtechnického vpadku pak nejpozdji do 48 hodin.

 7. Zboí je kupujícímu dodáno :

  doruením na adresu urenou kupujícím v objednávce;

  osobním odbrem v provozovnprodávajícího.

 8. Volba zpsobu dodání se provádí bhem objednávání zboí.

 9. Náklady na dodání zboí v závislosti na zpsobu odeslání a pevzetí zboí jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V pípad, e je zpsob dopravy smluven na základzvlátního poadavku kupujícího, nese kupující riziko a pípadné dodatené náklady spojené s tímto zpsobem dopravy.

 10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboí na místo urené kupujícím v objednávce, je kupující povinen pevzít zboí pi dodání. V pípad, e je z dvodna strankupujícího nutno zboí doruovat opakovannebo jinm zpsobem, nebylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovanm doruováním zboí, resp. náklady spojené s jinm zpsobem doruení.

 1. Pi pevzetí zboí od pepravce je kupující povinen zkontrolovat neporuenost obalzboí a v pípadjakchkoliv závad toto neprodlenoznámit pepravci. V pípadshledání poruení obalu svdícího o neoprávnném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od pepravce pevzít.

 2. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecnzávaznmi právními pedpisy, vystaví prodávající ohlednplateb provádnch na základkupní smlouvy kupujícímu daovdoklad – fakturu. Daovdoklad je kupujícímu zaslán v elektronické podobna jeho e-mailovou adresu nebo spolens dodávanm zboím.

 3. Kupující nabvá vlastnické právo ke zboí zaplacením celé kupní ceny za zboí vetnnákladna dodání, nejdíve vak pevzetím zboí.

 4. Odpovdnost za nahodilou zkázu, pokození i ztrátu zboí pechází na kupujícího okamikem pevzetí zboí nebo okamikem, kdy ml kupující povinnost zboí pevzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neuinil.

 5. Dalí práva a povinnosti stran pi pepravzboí mohou upravit zvlátní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány

  VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 6. Kupující, kteruzavel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou innost jako spotebitel, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 obanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit.

 7. Lhta pro odstoupení od smlouvy iní 14 dn:

  ode dne pevzetí zboí;

  ode dne pevzetí poslední dodávky zboí, je-li pedmtem smlouvy nkolik druhzboí nebo dodání nkolika ástí;

  ode dne pevzetí první dodávky zboí, je-li pedmtem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboí.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy :

o poskytování slueb, jestlie byly splnny s jeho pedchozím vslovnm souhlasem ped uplynutím lhty pro odstoupení od smlouvy a prodávající ped uzavením smlouvy sdlil kupujícímu, e v takovém pípadnemá právo na odstoupení od smlouvy;

o dodávce zboí nebo sluby, jejichcena závisí na vchylkách finanního trhu nezávisle na vli prodávajícího a k nmumůže dojít bhem lhty pro odstoupení od smlouvy;

o dodání alkoholickch nápoj, které mohou bt dodány apo uplynutí ticeti dna jejichcena závisí na vchylkách finanního trhu nezávislch na vli prodávajícího;

o dodávce zboí, které bylo upraveno podle pání kupujícího nebo pro jeho osobu;

 
 

dodávce zboí, které podléhá rychlé zkáze, jakoi zboí, které bylo po dodání nenávratnsmíseno s jinm zboím;

dodávce zboí v uzaveném obalu, které kupující z obalu vyal a z hygienickch dvodjej není moné vrátit;

dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo poítaového programu, pokud poruil jejich pvodní obal;

dodávce novin, periodik nebo asopis;

dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosii a byl dodán s pedchozím vslovnm souhlasem kupujícího ped uplynutím lhty pro odstoupení od smlouvy a prodávající ped uzavením smlouvy sdlil kupujícímu, e v takovém pípadnemá právo na odstoupení od smlouvy; a

v dalích pípadech uvedench v § 1837 obanského zákoníku.

 1. Pro dodrení lhty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohláení o odstoupení ve lhtpro odstoupení od smlouvy.

 2. Odstoupení od kupní smlouvy zale kupující na e-mailovou nebo doruovací adresu prodávajícího uvedenou v tchto obchodních podmínkách. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva ruí.

 3. Kupující, kterodstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboí do 14 dnode dne doruení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboí prodávajícímu, a to i v tom pípad, kdy zboí nemůže bt vráceno pro svou povahu obvyklou potovní cestou.

 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozdji do 14 dnod odstoupení vechny peněžní prostedky vetnnákladna dodání, které od nho pijal, a to stejnm zpsobem. Prodávající vrátí kupujícímu pijaté peněžení prostedky jinm zpsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou dalí náklady.

 5. Jestlie kupující zvolil jinnenejlevnjí zpsob dodání zboí, kterprodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboí ve výši odpovídající nejlevnjímu nabízenému zpsobu dodání zboí.

 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit pijaté peněžní prostedky kupujícímu díve, nemu kupující zboí pedá nebo prokáe, e zboí prodávajícímu odeslal.

 7. Zboí musí vrátit kupující prodávajícímu nepokozené, neopotebené a nezneitné a je-li to moné, v pvodním obalu. Nárok na náhradu kody vzniklé na zboí je prodávající oprávnn jednostrannzapoíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 8. Je-li spolense zboím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavena s rozvazovací podmínkou, e dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbvá darovací smlouva ohledntakového dárku úinnosti a kupující je povinen spolu se zboím prodávajícímu vrátit i poskytnutdárek.

 
 
 1. Prodávající je oprávnn odstoupit od kupní smlouvy z dvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboí, nebo kdyvrobce, dovozce nebo dodavatel zboí peruil vrobu nebo dovoz zboí. Prodávající bezodkladninformuje kupujícího prostednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lht14 dnod oznámení o odstoupení od kupní smlouvy vechny peněžní prostedky vetnnákladna dodání, které od nho na základsmlouvy pijal, a to stejnm zpsobem, popípadzpsobem urenm kupujícím.

  VII.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, e zboí pi pevzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, e v dob, kdy kupující zboí pevzal :

  má zboí vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo vrobce popsal nebo které kupující oekával s ohledem na povahu zboí a na základreklamy jimi provádné;

  se zboí hodí k úelu, kterpro jeho pouití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboí tohoto druhu obvykle pouívá;

  zboí odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo pedloze, byla-li jakost nebo provedení ureno podle smluveného vzorku nebo pedlohy;

  je zboí v odpovídajícím mnoství, míe nebo hmotnosti; a

  zboí vyhovuje poadavkm právních pedpis.

 1. Projeví-li se vada v prbhu esti msícod pevzetí zboí, má se za to, e zboí bylo vadné jipi pevzetí.

 2. Povinnosti z vadného plnní má prodávající nejménv takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnní vrobce. Kupující je jinak oprávnn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotebního zboí v dobdvaceti tymsícod pevzetí.

 3. Je-li na prodávaném zboí, na jeho obalu, v návodu pipojenému ke zboí nebo v reklamv souladu s jinmi právními pedpisy uvedena doba, po kterou lze zboí pouít, pouijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, e zboí bude po uritou dobu zpsobilé k pouití pro obvyklel nebo e si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboí oprávnn, neběží lhta pro uplatnní práv z vadného plnní ani záruní doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboí uívat.

 4. Ustanovení uvedená v pedchozích odstavcích obchodních podmínek se nepouijí u zboí prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotebení zboí zpsobené jeho obvyklm uíváním, u pouitého zboí na vadu odpovídající míe pouívání nebo opotebení, kterou zboí mlo pi pevzetí kupujícím, nebo vyplvá-li to z povahy zboí. Právo z vadného plnní kupujícímu nenáleí, pokud ped pevzetím zboí vdl, e zboí má vadu, anebo pokud vadu sám kupující zpsobil.

 5. V pípadvskytu vady může kupující prodávajícímu pedloit reklamaci a poadovat: výměnu za nové zboží; opravu zboží; přiměřenou slevu z kupní ceny; odstoupení od smlouvy.

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy :

  pokud má zboí podstatnou vadu;

  pokud nemůže vc ádnuívat pro opakovanvskyt vady nebo vad po oprav;

  pi vtím potu vad zboí.

 2. Podstatné je takové poruení smlouvy, o nmstrana poruující smlouvu jipi uzavení smlouvy vdla nebo musela vdt, e by druhá strana smlouvu neuzavela, pokud by toto poruení pedvídala.

 3. U vady, která znamená nepodstatné poruení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou i neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranní vady nebo piměřenou slevu z kupní ceny.

 4. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravopakovan(obvykle tetí reklamace pro stejnou závadu nebo tvrtá pro odliné závady) nebo má zboí vtí poet vad (zpravidla nejménti vady souasn), má kupující právo uplatnit poadavek na slevu z kupní ceny, vmnu zboí nebo odstoupit od smlouvy.

 5. Pi uplatnní reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdlit, jaké právo si zvolil. Zmna volby bez souhlasu prodávajícího je moná jen tehdy, ádal-li kupující opravu vady, která se ukáe bt neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného poruení smlouvy vas, má práva stejná jako pi nepodstatném poruení smlouvy.

 6. Není-li oprava nebo vmna zboí moná, na základodstoupení od smlouvy může kupující poadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 7. Pokud prodávající prokáe, e kupující ped pevzetím o vadzboí vdl nebo ji sám zpsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovt.

 8. Kupující nemůže reklamovat zlevnné zboí z dvodu, pro kterje dané zboí zlevnno.

 9. Práva z odpovdnosti za vady zboí se uplatují u prodávajícího. Je-li vak v potvrzení vydaném prodávajícím ohlednrozsahu práv z odpovdnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 obanského zákoníku) uvedena jiná osoba urená k oprav, která je v místprodávajícího nebo v místpro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je uren k provedení opravy. S vjimkou pípadpodle pedchozí vty, je prodávající povinen pijmout reklamaci v kterékoli provozovn, v níje pijetí reklamace moné, pípadni v sídle nebo místpodnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jakzpsob vyízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 1. Prodávající nebo jím pověřenpracovník rozhodne o reklamaci do tí pracovních dn. Do této lhty se nezapoítává doba piměřená podle druhu vrobku i sluby potebná k odbornému posouzení vady. Reklamace vetnodstranní vady musí bt vyízena bezodkladn, nejpozdji do 30 dnode dne uplatnní reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delí lht. Marné uplynutí této lhty se povauje za podstatné poruení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamik uplatnní reklamace se povauje okamik, kdy dojde projev vle kupujícího (uplatnní práva z vadného plnní) prodávajícímu.

 2. Prodávající písemninformuje kupujícího o vsledku reklamace.

 3. Právo z vadného plnní kupujícímu nenáleí, pokud kupující ped pevzetím vci vdl, e vc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám zpsobil.

 4. V pípadoprávnné reklamace má kupující právo na náhradu úelnvynaloench nákladvzniklch v souvislosti s uplatnním reklamace. Neuplatní-li vak kupující právo na náhradu do jednoho msíce po uplynutí lhty, ve které je teba vytknout vadu, soud právo nepizná, pokud prodávající namítne, e právo na náhradu nebylo uplatnno vas.

 5. Práva a povinnosti smluvních stran ohlednpráv z vadného plnní se ídí § 1914 a1925, § 2099 a2117 a § 2161 a2174 obanského zákoníku a zákonem . 634/1992 Sb., o ochranspotebitele.

 6. Dalí práva a povinnosti stran související s odpovdností prodávajícího za vady může upravovat reklamaní ád prodávajícího.

  VIII. DORUČOVÁNÍ

 7. Smluvní strany si mohou vekerou písemnou korespondenci vzájemndoruovat prostednictvím elektronické poty.

 8. Kupující doruuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v tchto obchodních podmínkách. Prodávající doruuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém útu nebo v objednávce.

  IX.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 9. Svou informaní povinnost vůči kupujícímu ve smyslu l. 13 Naízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochranfyzickch osob v souvislosti se zpracováním osobních údaja o volném pohybu tchto údaja o zruení smrnice 95/46/ES (obecné naízení o ochranosobních údaj) (dále jen „naízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajkupujícího pro úely plnní kupní smlouvy, pro úely jednání o kupní smlouva pro úely plnní veejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostednictvím zvlátního dokumentu.

  Zásady ochrany osobních údajnaleznete ZDE.

 
 1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona . 480/2004 Sb., o nkterch slubách informaní spolenosti a o zmnnkterch zákon(zákon o nkterch slubách informaní spolenosti), ve znní pozdjích pedpis, se zasíláním obchodních sdlení prodávajícím na elektronickou adresu i na telefonní íslo kupujícího. Svou informaní povinnost vůči kupujícímu ve smyslu l. 13 naízení GDPR související se zpracováním osobních údajkupujícího pro úely zasílání obchodních sdlení plní prodávající prostednictvím zvlátního dokumentu.

 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho poíta. V pípad, e je nákup na webové stránce moné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniby docházelo k ukládání tzv. cookies na poítakupujícího, může kupující souhlas podle pedchozí vty kdykoliv odvolat.

  X. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 3. K mimosoudnímu eení spotebitelskch sporz kupní smlouvy je písluná eská obchodní inspekce se sídlem tpánská 567/15, 120 00 Praha 2, I: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro eení sporon-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je moné vyuít pi eení spormezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 4. Evropské spotebitelské centrum eská republika se sídlem tpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 524/2013 ze dne 21. kvtna 2013 o eení spotebitelskch sporon-line a o zmnnaízení (ES) . 2006/2004 a smrnice 2009/22/ES (naízení o eení spotebitelskch sporon- line).

 5. Prodávající je oprávnn k prodeji zboí na základě živnostenského oprávnní. ivnostenskou kontrolu provádí v rámci své psobnosti písluný živnostenskad. eská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodrováním zákona . 634/1992 Sb., o ochranspotebitele.

  XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 6. Vekerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se ídí právním ádem eské republiky. Pokud vztah zaloenkupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, e vztah se ídí právem eské republiky. Tímto nejsou dotena práva spotebitele vyplvající z obecnzávaznch právních pedpis.

 7. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán ádnmi kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) obanského zákoníku.

 8. Vechna práva k webovm stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, vetnrozvrení stránky, fotek, film, grafik, ochrannch známek, loga a dalího obsahu a prvk, náleí prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak pouívat webové stránky nebo jejich ást bez souhlasu prodávajícího.

 9. Prodávající nenese odpovdnost za chyby vzniklé v dsledku zásahtetích osob do internetového obchodu nebo v dsledku jeho uití v rozporu s jeho urením. Kupující nesmí pi vyuívání internetového obchodu pouívat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat ádnou innost, která by mohla jemu nebo tetím osobám umonit neoprávnnzasahovat i neoprávnnuít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 1. Kupující tímto pebírá na sebe nebezpeí zmny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 obanského zákoníku.

 2. Kupní smlouva vetnobchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podoba není pístupná.

 3. Znní obchodních podmínek může prodávající mnit i doplovat. Tímto ustanovením nejsou dotena práva a povinnosti vzniklé po dobu úinnosti pedchozího znní obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabvají úinnosti dnem 1.9.2020.

 

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení